Sestdiena, 04 jūlijs 2015 21:48
Publicēts iekš: Iem?tnieki

Nedaudz vair?k k? pirms diviem gadiem m?su trusim Susuram apakokl? tika konstat?ts aizdom?gs bumbulis, kas izr?d?j?s abscess. Viet?j? kl?nik? nebija ?pai daudz pieredzes c??? ar truu abscesiem, bet daktere cent?s, k? m?c?ja. Susuram izdar?ja griezumu un ielika dren?u, kas m?j?s bija j?skalo un j?sm?r? ar antibiotiku ziedi. Papildus v?l tika pric?tas truiem paredz?tas antibiotikas.

Lasīt tālāk...
Piektdiena, 02 augusts 2013 12:55
Publicēts iekš: Palud?rijs

Raksts par palud?rijiem "Ast?s"

J?nij? Zooistab? paciemoj?s Ligita no urn?la "Astes". Par?d?ju vi?ai palud?riju un past?st?ju par to. ?oti ilgi run?j?m visp?r?gi par palud?riju izveidi un par to, kas b?tu j??em v?r? ies?c?jiem, jo gatavotais raksts bija tend?ts uz praktiskiem padomiem, k? izveidot palud?riju. Divu atv?rumu garais raksts las?ms urn?la "Astes" ? gada augusta numur?.

Ceturtdiena, 28 marts 2013 12:33
Publicēts iekš: Iem?tnieki

Jauns iem?tnieks Zooistab? - Piksis

17. mart? bij?m Skonto hall? skat?t dz?vniekus, kur kan?rijputni?u stenda gal? bija mazs netipiskas kr?sas (b?s) kan?rijputni? ar ?su ast?ti. Aiva paskat?j?s vi?a biklaj?s acti??s un saprata, ka im putni?am b?s lemts lidin?ties Zooistab?.
Lasīt tālāk...

Piektdiena, 28 decembris 2012 00:41
Publicēts iekš: Iem?tnieki

Skumjie Ziemassv?tki

ogad Ziemassv?tkus caurvija skumjas. 22.decembr? Zooistabu un o pasauli atst?ja m?su m??ais putni? ?ibis. Pieminot m?su draugu, tika izveidots video, kas apskat?ms m?jas lapas Video sada??.

Lasīt tālāk...
Otrdiena, 04 decembris 2012 00:37
Publicēts iekš: Palud?rijs

Izveidots palud?rija video 2012

Beidzot izveidots septembr? film?tais Palud?rija video. Tas apskat?ms m?jas lapas Video sada??.

Lasīt tālāk...
Otrdiena, 13 novembris 2012 20:25
Publicēts iekš: Iem?tnieki

Novembris Zooistab? aizs?k?s skumji. K?du vakaru paman?ju, ka k?m?tis, saukts ar? par Mazok?mi, nekust?gi tup?ja b?r?t? blakus savai migai. Izr?d?j?s, ka vi? bija nedz?vs.Ac?mredzot, invalidit?tei (vi?am bija tikai tr?sk?jas, kad tika atdots m?su apr?p?) bija daudz dzi??kas sekas.

Lasīt tālāk...
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>
1 lapa no 3